Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie, gevestigd aan Hoofdstraat 51, 7665 AN Albergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Patientgegevens

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Inge van der Aa gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Inge van der Aa deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Inge van der Aa bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Inge van der Aa houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Inge van der Aa vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Inge van der Aa informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Inge van der Aa informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Inge van der Aa informeert patiënten indien Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Inge van der Aa bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Website gegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Bij het invullen van een contactformulier worden uw gegevens niet online opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ingevanderaa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie) tussen zit. Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Google Analytics
  • Logbestanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ingevanderaa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Inge van der Aa is de Functionaris Gegevensbescherming van Inge van der Aa Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie.

Deze website wordt tegen misbruik beschermd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn mogelijk van toepassing.

Contact